Tuesday 2 September 2014

035 - Znanost o hrvatskom jeziku i kulturi na njemačkim sveučilištima

035 - Znanost o hrvatskom jeziku i kulturi na njemačkim sveučilištima

Jadranka Gvozdanović
(Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Njemačka)

(Abstrakt)

Predavanje se bavi problematikom studijskih mogućnosti hrvatskoga jezika i kulture u Njemačkoj. Kao posljedica jugoslavenskih vremena još se uvijek u germanofonim zemljama većinom predaje tzv. B/K/S (bosanski/hrvatski/srpski) i za to je obično zadužen jedan lektor, koji potpuno vlada jednim od tih jezika, a druga dva u uporabnokomunikativnom smislu ne može adekvatno predavati.

Na Sveučilištu u Heidelbergu problema je riješen tako da se predaje hrvatski i srpski jezik (hrvatske vježbe provodi kroatologinja iz Zagreba koja sada doktorira u Heidelbergu) i hrvatska, srpska i bosanskohercegovačka književnost. Treba naglasiti da je to problem i ekonomske prirode, jer je broj studenata osnovica za proračun kapaciteta koje plaćaju njemačka sveučilišta, a spajanjem predmeta povećava se broj studenata. Neka sveučilišta imaju lektore koje plaća Hrvatska, ali za znanost Hrvatska u Europskoj uniji još uvijek ne financira katedre. Kao djelomični supstitut postoje samo dogovori o suradnji, koji ipak ne mogu zamijeniti katedre.

Krajnje je vrijeme da se Hrvatska izravno angažira za znanost o hrvatskom jeziku i kulturi na sveučilištima u Europskoj uniji.


Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.

No comments: