Tuesday 21 July 2015

Prijedlozi iz Sjeverne Amerike - Savjet Vlade Republike HrvatskePRIJEDLOG ČLANOVA SAVJETA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE, PREDSTAVNIKA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I KANADE, VLADI REPUBLIKE HRVATSKEAmerički i kanadski članovi Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske ( dalje u tekstu: Savjet Vlade / Savjet) predlažu Savjetu Vlade usvajanje slijedeće Rezolucije te dostavljanje Rezolucije na razmatranje Vladi Republike Hrvatske:


1.                 REZOLUCIJA PODUPIRE PROMIDŽBU HRVATSKOG JEZIKA I ŠKOLA HRVATSKE NASTAVE

UZEVŠI U OBZIR promidžbu hrvatskog jezika među djecom hrvatskih iseljenika te osigurati kontinuirane veze budućih generacija s maticom Domovinom;

UZEVŠI U OBZIR  potrebu odgovarajućeg školovanja za djecu obitelji koji se namjeravaju trajni povratak u Republiku Hrvatsku;

UZEVŠI U OBZIR da trenutačna razina učenja hrvatskog jezika nije pod odgovarajućim stručnim nadzorom te ne uživa financijsku potporu Republike Hrvatske;

UZEVŠI U OBZIR da je broj djece u Sjedinjenim američkim državama i Kanadi koji pohađaju nastavu hrvatskog jezika u opadanju;

UZEVŠI U OBZIR da postoji nužna potreba promidžbe učenja hrvatskog jezika među odraslima, školarcima, poslovnim ljudima te pripadnicima drugih profesija.

SLIJEDOM NAVEDENOGA, OVIME SE  VLADI  REPUBLIKE HRVATSKE OD STRANE SAVJETA VLADE PREDLAŽE:

(a)              poduzeti mjere za uvođenje standardiziranog i profesionalnog učenja hrvatskog jezika te provođenje nastave pod stručnim nadzorom kao i dostupnost stručne literature za učenje hrvatskog jezika, osigurati dostupnost nastavničkih pomagala te financijsku potporu;

(b)               Razmotriti mogućnost standardiziranog korištenja modernih komunikacijskih tehnologija ( pr. Skype) u cilju promidžbe hrvatskog jezika u Kanadi i Sjedinjenim američkim državama;

(c)              ulagati u promidžbu učenja hrvatskog jezika, uključujući programe za odrasle, djecu školske dobi, poslovne ljude te pripadnike drugih profesija a sve u cilju jačanja obiteljskih veza s Hrvatskom kao i ostvarenja poslovnih prilika u Hrvatskoj te jačanja komercijalnih, financijskih i kulturoloških odnosa s Republikom Hrvatskom.

 

2.                   REZOLUCIJA PODUPIRE PROMIDŽBU REPUBLIKE HRVATSKE MEĐU TINEJĐERIMA I MLADIMA U KANADI I SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

UZEVŠI U OBZIR da je u interesu Hrvatske kao i u interesu hrvatskog iseljeništva približavanje hrvatskih tekovina potomcima iseljenika.

UZEVŠI U OBZIR da su druge države, poput Države Izraela razvile i ohrabrile razvoj programa koji mladima pružaju mogućnost putovanja u Domovinu uz znatno smanjen ili zanemariv trošak.

SLIJEDOM NAVEDENOGA, OVIME SE STAVLJA NA ZNANJE da Savjet Vlade predlaže Vladi Republike Hrvatske da razmotri i sagleda mogućnosti razvoja programa koji bi mladima omogućili  putovanje u Domovinu uz znatno smanjen ili zanemariv trošak kao temelj budućim programima razmjene.

3.                   REZOLUCIJA PODUPIRE PROMIDŽBU POSLOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I MOGUĆNOST IZRAVNIH LETOVA U HRVATSKU.

UZEVŠI U OBZIR mnogobrojne bezuspješne pokušaje uspostavljanje suradnje vodećih poslovnih i stručnih pripadnika iseljeništva i druge strane u Republici Hrvatskoj. 

UZEVŠI U OBZIR gore navedene neuspjehe kao i druge probleme na koje nailaze potencijalni investitori u Hrvatsku, probleme koji su doveli do nezainteresiranosti i otklona od mogućeg investiranja hrvatskih iseljenika u Domovinu.

UZEVŠI U OBZIR da će uvođenje izravnih letova na relaciji Hrvatska, Sjeverne i Južne Amerike, Australije, Novog Zelanda i Azije dovesti do povećanja turizma i investicija te održati jaku povezanost Hrvatske i Hrvata koji žive izvan njenih granica.

SLIJEDOM NAVEDENOGA, OVIME SE VLADI REPUBLIKE HRVATSKE OD STRANE SAVJETA VLADE PREDLAŽE:

(a)          uspostava i publiciranje nacionalne strategije investicijskih i gospodarskih prioriteta. Vlada Republike Hrvatske se poziva da osnuje novi ili ojača postojeći Savjet i osnuje gospodarske komore u cilju (i) promidžbe investicije u Hrvatsku među iseljeništvom, (ii) promidžbe hrvatskih proizvoda i usluga u inozemstvu (iii) promidžbe savjetovanja Republike Hrvatske u cilju uspostave pozitivne investicijske klime i otvorenog prihvaćanja poslovnih ljudi iz iseljeništva;

(b)          promidžba mikro investicija u Hrvatsku;

          uspostava programa koji će omogućiti manja individualna ulaganja u kompanije poput INE i HAC-a; a

(d)             poduzeti neodgodive korake ka uvođenju izravnih letova između Hrvatske, Sjeverne i Južne Amerike, Australije, Novog Zelanda i Azije.

4.                 REZOLUCIJA PODUPIRE PROMIDŽBU REPUBLIKE HRVATSKE U ODNOSU NA UMIROVLJENIKE.

UZEVŠI U OBZIR da je povećanje životnih troškova učinilo mogućnost umirovljenja u inozemstvu za mnoge američke i kanadske državljane vrlo atraktivnim.

UZEVŠI U OBZIR da bi izmjena postojećih hrvatskih poreznih odredbi pridonijela privlačenju umirovljenika iz drugih država.

SLIJEDOM NAVEDENOGA, OVIME SE  VLADI REPUBLIKE HRVATSKE OD STRANE SAVJETA VLADE PREDLAŽE:

(a)              iznalaženje načina promidžbe Hrvatske kao atraktivnog odredišta za umirovljenike hrvatskog iseljeništva, između ostalog, podupirati izgradnju umirovljeničkih domova, hospicija i ostale odgovarajuće infrastrukture sukladno potrebama umirovljenika i njihovom uobičajenom i očekivanom životnom standardu;

(b)             Iznaći način posebnog poreznog tretmana umirovljeničkih fondova / primanja  koji se umirovljenicima isplaćuju iz inozemstva.

 

5.                   REZOLUCIJA OPĆE PROMOCIJE REPUBLIKE HRVATSKE

UZEVŠI U OBZIR da Hrvatska nikada nije osmislila svoju sustavnu i edukativnu promidžbu u zapadnim zemljama engleskog govornog područja već je isto prepustila volonterskoj razini;

UZEVŠI U OBZIR da Hrvatska treba angažirati profesionalne lobiste i druge stručnjake koji će na optimalan način promovirati Hrvatsku i njen imidž koji je uvelike bio narušen tijekom Domovinskog rata;

UZEVŠI U OBZIR da kultura jest i ostaje od primarnog značaja u promociji zemlje.

 

SLIJEDOM NAVEDENOGA,  OVIME SE VLADI REPUBLIKE HRVATSKE OD STRANE SAVJETA VLADE STAVLJA NA RAZMATRANJE da Vlada iznađe mogućnost osnivanja kulturnih promotivnih ureda u vodećim globalnim metropolama a koji će biti nadležni za  (i) promociju hrvatske kulture, uključujući postignuća na području umjetnosti, književnosti, školstva, prirodnih i društvenih znanosti, glazbe, sporta, zabave (pr. pokroviteljstvom i organizacijom izložbi, festivala, predavanja, predstava i sl.) (ii) kontinuiranom promidžbom hrvatskih interes i vrijednosti ciljajući na ne pripadnike hrvatskog iseljeništva odnosno i na državljane drugih zemalja.

6.                  REZOLUCIJA GRAĐANSKIH PRAVA

UZEVŠI U OBZIR da je od 2000.-te godine pravo glasovanja pripadnika hrvatskog iseljeništva diskriminirano u odnosu na  pravo ostalih građana Europske unije koje promiču političku zastupljenost svojeg iseljeništva;

UZEVŠI U OBZIR da hrvati izvan Republike Hrvatske moraju fizički pristupiti glasovanju, u konzulatima / veleposlanstvima RH, isto je uzrok velikih poteškoća osobito osobama koje žive na velikim udaljenostima od mjesta glasovanja.

 

TAKOĐER, Hrvatski demografski trendovi zahtijevaju da se demografska rješenja, rast i stabilnost,  pronađe unutar hrvatske dijaspore.

.

SLIJEDOM NAVEDENOGA, OVIME SE VLADI REPUBLIKE HRVATSKE OD STRANE SAVJETA VLADE predlaže poduzimanje slijedećih ustavnih i zakonodavnih promjena:

(a)               imenovati jednog ili više saborskih zakupnika koji će zastupati Hrvate koji žive izvan Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore;

(b)               Uvođenje dopisnog glasovanja / e – glasovanja;

(c)                Olakšati primitak u hrvatsko državljanstvo pripadnicima hrvatskog iseljeništva, uključujući obvezu polaganja opširnog testa.


 

Propuestas de América del Norte - Consejo del Gobierno croata

PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS ESTADOUNIDENSES Y CANADIENSES AL CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CROACIA PARA LOS CROATAS FUERA DE LA REPÚBLICA DE CROACIA

Los miembros estadounidenses y canadienses del Consejo Asesor por la presente proponen que el Consejo Asesor apruebe formalmente las siguientes resoluciones y que las presente al Gobierno croata para su consideración:


1. RESOLUCIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA LENGUA CROATA Y LAS ESCUELAS DE IDIOMA CROATA

CONSIDERANDO que la promoción del conocimiento de la lengua croata entre los hijos de inmigrantes croatas es necesaria para garantizar lazos continuos entre las generaciones futuras y la Patria;

Y CONSIDERANDO que también se requiere una escolaridad adecuada para aquellas familias que planean regresar a Croacia;

Y CONSIDERANDO que el actual nivel de escolaridad de la lengua croata no está bajo supervisión educativa adecuada y no tiene ningún apoyo financiero o de otro tipo de Croacia;

Y CONSIDERANDO que el número de niños que recibe instrucción en escuelas de este tipo en Canadá y en los Estados Unidos está en declive;

Y CONSIDERANDO que existe una necesidad demostrable de promover la enseñanza del idioma croata para adultos, incluyendo académicos, profesionales y personas de negocios.

POR LO TANTO, SE RESUELVE que el Consejo Asesor proponga que el gobierno croata:

(a) adopte medidas para estandarizar y profesionalizar la enseñanza en las escuelas de idiomas croata con la debida supervisión y la formación del profesorado y la provisión de textos necesarios y otros materiales, así como la ayuda financiera;

(b) examine la posibilidad de normalizar el uso de medios y tecnologías modernas de comunicación (como Skype) para promover la enseñanza de la lengua croata en Canadá y los Estados Unidos; y

(c) participe en la promoción de la enseñanza de la lengua croata incluyendo programas diseñados para adultos, incluso para los académicos, profesionales y empresarios, tanto para los que tienen lazos familiares con Croacia como para otros que buscan establecer lazos de negocios, financieros, comerciales y / o culturales con Croacia.

2. RESOLUCIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN DE CROACIA ENTRE LOS ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES EN CANADA Y ESTADOS UNIDOS

CONSIDERANDO que es de interés de Croacia y sus emigrantes promover la comprensión sobre Croacia entre los descendientes de esos emigrantes;

Y CONSIDERANDO que otros países, como el Estado de Israel, han desarrollado o fomentado el desarrollo de programas mediante los cuales a los adolescentes y adultos jóvenes se les da la oportunidad de viajar a la patria de sus antepasados a un costo nominal o reducido.

POR LO TANTO, SE RESUELVE que el Consejo Asesor proponga que el Gobierno croata proceda a un estudio sobre la viabilidad de desarrollar un programa mediante el cual a los adolescentes y adultos jóvenes se les dé la oportunidad de viajar a Croacia por costos nominales, reducidos o subvencionados como un medio de facilitar futuros programas de intercambio.

3. RESOLUCIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN DE NEGOCIOS EN CROACIA Y EL ESTABLECIMIENTO DE VUELOS DIRECTOS.

CONSIDERANDO han habido muchos intentos fallidos de conexión de los numerosos líderes exitosos empresarios, profesionales y educativos en la diáspora con sus homólogos de la Patria;

Y CONSIDERANDO que estos fracasos, así como otros problemas que enfrentan los potenciales inversores en Croacia, han llevado a muchos miembros de la comunidad empresarial de la diáspora a dar la espalda y no considerar a Croacia como un lugar donde estarían dispuestos a correr el riesgo de cualquier inversión;

Y CONSIDERANDO que la implementación de los vuelos directos sin escalas entre Croacia y América del Norte y del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Asia dará lugar a un aumento del turismo y de la inversión y el mantenimiento de los lazos entre las comunidades croatas de ultramar y la Patria.

POR LO TANTO, SE RESUELVE que el Consejo Asesor proponga que el Gobierno de Croacia:

(a) establezca y dé a conocer su estrategia nacional de inversiones y prioridades industriales. Se anima al Gobierno croata a formar nuevos consejos consultivos o cámaras de comercio o fortalecer los existentes que tendrían como objetivo: (i) la promoción de inversiones en Croacia entre la diáspora, (ii) la promoción de la venta de bienes y servicios croatas en el extranjero, y (iii) la prestación de asesoramiento a Croacia en relación con el establecimiento de un clima de inversión positivo, que dé la bienvenida a hombres de negocios y mujeres de la diáspora croata;

(b) promueva la micro-inversión en el país;

(c) establezca un programa que permita a las personas a hacer pequeñas inversiones en empresas como INA y HAC; y

(d) tome medidas inmediatas para implementar vuelos directos sin escalas, entre Croacia y América del Norte y del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Asia.

4. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE CROACIA ENTRE LOS JUBILADOS.

CONSIDERANDO que los aumentos en el costo de vida han hecho atractiva la perspectiva de retirarse en el extranjero para muchos estadounidenses y canadienses;

Y CONSIDERANDO que una modificación de la estructura tributaria actual de Croacia puede proporcionar más incentivos para que los jubilados se reubiquen en Croacia.

POR LO TANTO, SE RESUELVE que el Consejo Asesor sugiera que el gobierno croata:

(a) explore cómo puede promover a Croacia como un destino de retiro entre los miembros de la diáspora croata, que incluye, entre otras cosas, el examen de la necesidad de construir y operar instalaciones de vivienda para personas mayores, hogares de ancianos y centros de cuidados paliativos, que están orientados a las necesidades y deseos de los miembros de la diáspora y estén en consonancia con su nivel esperado de vida; y

(b) explore e implemente medios por los cuales las pensiones y otros fondos de jubilación pagados a los jubilados en Croacia desde el extranjero se proporcionen con un tratamiento fiscal favorable.

5. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA PROMOCIÓN GENERAL DE CROACIA

CONSIDERANDO que Croacia nunca ha emprendido seriamente una campaña educativa y de promoción dirigida a elites occidentales de habla inglesa, sino que en general ha dejado estas tareas a un puñado de voluntarios;

Y CONSIDERANDO que Croacia debe emplear lobistas profesionales y otros para promover mejor a Croacia, este tipo de promoción debe incluir pulir la imagen de Croacia que se había distorsionado gravemente durante la Guerra Patria;

Y CONSIDERANDO que la cultura sigue siendo un medio primordial por el cual un país puede promocionarse.

POR LO TANTO, SE RESUELVE que el Consejo Asesor sugiera que el Gobierno croata proceda a un examen sobre la viabilidad de establecer oficinas de información y promoción croata en las principales metrópolis globales, que las oficinas se encarguen de: (i) la promoción de la croata cultura, incluyendo los logros en las artes, la literatura, becas en las humanidades y las ciencias, la música, los deportes y el entretenimiento popular (por ejemplo, mediante el patrocinio o la organización de exposiciones, espectáculos, festivales de arte, traducciones, conferencias e intercambios culturales); y (ii) promover constantemente los intereses y valores de Croacia, en cada caso, dirigido a los ciudadanos no Diáspora de otras naciones.

6. RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS DE CIUDADANÍA.

CONSIDERANDO que desde 2000 los derechos de voto de los miembros de la diáspora han sido sometidos a una disminución continua en contraste con las tendencias en otros países de la Unión Europea que han promovido la representación política de sus diásporas;

Y CONSIDERANDO que el requisito de que los miembros de la diáspora emitan sus votos físicamente en un consulado o embajada de la República de Croacia ha causado dificultades para aquellos que no viven en las proximidades de tales consulados o embajadas;

Y CONSIDERANDO que las tendencias demográficas de Croacia requieren que cuente con su diáspora para asegurar el crecimiento futuro de la población y la estabilidad.

AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE, que el Consejo Asesor sugiera que el Gobierno croata realice los cambios constitucionales y legales que sean necesarios para:

(a) designar a uno o más miembros del Sabor por ser los representantes en el Sabor de los miembros de la diáspora que residen fuera de Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro;

(b) permitir a los miembros de la diáspora la votación por correo y / o a través de Internet con un rastro de papel; y

(c) simplificar el método por el cual los miembros de la diáspora puedan llegar a ser ciudadanos de Croacia, en particular mediante la eliminación de los requisitos de pruebas extensas. 

Proposals from North America - Advisory Council

PROPOSALS OF THE AMERICAN AND CANADIAN MEMBERS TO THE ADVISORY COUNCIL TO THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA FOR CROATS OUTSIDE OF THE REPUBLIC OF CROATIA

The American and Canadian members to the Advisory Council hereby propose that the Advisory Council formally adopt the following resolutions and present them to the Croatian Government for its consideration:

1.                 RESOLUTION CONCERNING THE PROMOTION OF THE CROATIAN LANGUAGE AND CROATIAN LANGUAGE SCHOOLS

WHEREAS, promoting the knowledge of the Croatian language to children of Croatian immigrants is necessary to ensure continued ties between future generations and the Homeland;

AND WHEREAS, proper schooling is also required to for those families who plan to return to Croatia;

AND WHEREAS, the current level of schooling of the Croatian language is not under any proper educational supervision and comes with no financial or other support from Croatia;

AND WHEREAS, the number of children receiving instruction in such schools in Canada and in the United States is in decline;

AND WHEREAS, a demonstrable need exists to promote the teaching of Croatian to adults, including scholars, professionals and business persons.

NOW THEREFORE, BE IT HEREBY RESOLVED that the Advisory Council propose that Croatian government:

(a)       undertake measures to standardize and professionalize instruction in Croatian language schools with proper oversight and training of teachers and the provision of necessary texts and other materials as well as financial assistance;

(b)       examine the possibility of standardizing the use of modern communication and technological tools (such as Skype) to promote the teaching of the Croatian language in Canada and the United States; and

(c)       engage in the promotion of the teaching of the Croatian language include programs designed for adults, including for scholars, professionals and business persons, both for those who have family ties to Croatia and for others who seek to establish business, financial, commercial and/or cultural ties with Croatia.

2.                   RESOLUTION CONCERNING THE PROMOTION OF CROATIA AMONG TEENAGERS AND YOUNG ADULTS IN CANADA AND THE UNITED STATES

WHEREAS, it is in the interests of Croatia and its emigrants to promote understanding about Croatia to the descendants of such emigrants;

AND WHEREAS, other countries, such as the State of Israel, have developed or encouraged the development of programs whereby teenagers and young adults are given the opportunity to travel to the Homelands of their ancestors at a nominal or reduced cost.

NOW THEREFORE, BE IT HEREBY RESOLVED that the Advisory Council propose that the Croatian government undertake an examination regarding the feasibility of developing a program whereby teenagers and young adults are given the opportunity to travel for nominal, reduced or subsidized expense to Croatia as a means of facilitating future exchange programs.

3.                   RESOLUTION CONCERNING THE PROMOTION OF BUSINESS IN CROATIA AND THE INSTITUTION OF DIRECT FLIGHTS.

WHEREAS, there have been many failed attempts at connecting the numerous successful business, professional and educational leaders in the Diaspora with their counterparts in the Homeland;

AND WHEREAS, these failures, as well as other problems faced by potential investors in Croatia, have led many members of the Diaspora business community to turn their backs on looking to Croatia as a place where they would wish to risk any investment;

AND WHEREAS, the implementation of direct, non-stop flights between Croatia and the Americas, Australia, New Zealand and Asia will lead to increased tourism and investment and the maintenance of ties between overseas Croatian communities and the Homeland.

NOW THEREFORE, BE IT HEREBY RESOLVED that the Advisory Council proposes that the Croatian Government:

(a)     establish and publicize its national strategic investment and industry priorities.  The Croatian government is encouraged to form new or strengthen existing advisory councils or chambers of commerce which would have as their goal: (i) promoting investment in Croatia among the Diaspora, (ii) promoting the sale of Croatian goods and services abroad, and (iii) providing advice to Croatia in connection with establishing a positive investment climate which welcomes businessmen and women from the Croatian Diaspora;

(b)     promote micro-investment in the country;

(c)     institute a program allowing for individuals to make small investments in companies such as INA and HAC; and

(d)     undertake immediate steps to implement direct, non-stop flights between Croatia and the Americas, Australia, New Zealand and Asia.

4.                 RESOLUTION CONCERNING THE PROMOTION OF CROATIA AMONG RETIREES.

WHEREAS, increases in living costs has made the prospect of retiring abroad attractive for many Americans and Canadians;

AND WHEREAS, the modification of Croatia’s current tax structure may provide further incentives for retirees to relocate to Croatia.

NOW THEREFORE, BE IT HEREBY RESOLVED that the Advisory Council suggest that the Croatian government:

(a)       explore how it can promote itself as a retirement destination among the members of the Croatian Diaspora, including, among other things, examining the need to build and operate senior living facilities, nursing homes and hospices which are geared toward the needs and desires of members of the Diaspora and are in keeping with their expected standard of living; and

(b)       explore and implement means by which pensions and other retirement funds paid to retirees in Croatia from abroad are provided with favorable tax treatment.

5.                  RESOLUTION CONCERNING THE GENERAL PROMOTION OF CROATIA

WHEREAS, Croatia has never seriously undertaken an educational and promotional campaign aimed at Western, English-speaking elites but has generally left such tasks to a handful of volunteers;

AND WHEREAS, Croatia needs to engage professional lobbyists and others to better promote Croatia, such promotion to include burnishing Croatia’s image which had been gravely distorted during the Homeland War;

AND WHEREAS, culture remains a primary means by which a country can promote itself.

NOW THEREFORE, BE IT HEREBY RESOLVED, that the Advisory Council suggest that the Croatian government undertake an examination regarding the feasibility of establishing Croatian information and cultural promotion offices in leading global metropolises, which offices shall be charged with: (i) the promotion of Croatian culture, including achievements in the arts, literature, scholarship in the humanities and sciences, music, sports and popular entertainment (e.g., by sponsoring or organizing exhibitions, shows, arts festivals, translations, lectures and cultural exchanges); and (ii) consistently promoting Croatia’s interests and values, in each case directed toward the non-Diaspora citizens of other nations.

6.                  RESOLUTIONS CONCERNING CITIZENSHIP RIGHTS.

WHEREAS, since 2000 the voting rights of members of the Diaspora have been subjected to a continued diminution in contrast to trends in other European Union countries which have promoted political representation of their Diasporas;

AND WHEREAS, the requirement that members of the Diaspora cast their votes physically at a consulate or embassy of the Republic of Croatia has caused hardship for those who do not live in proximity to such a consulate or embassy;

AND WHEREAS, Croatia’s demographic trends require that it look to its Diaspora to assure future population growth and stability.

NOW, THEREFORE, BE IT HEREBY RESOLVED, that the Advisory Council suggest that the Croatian government undertake such constitutional and legal changes as may be required to:

(a)        designate one or more members of the Sabor as being the representatives in the Sabor for members of the Diaspora residing outside of Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro;

(b)       allow for voting by the members of the Diaspora by mail and/or via the internet with a paper trace; and


(c)        simplify the method by which a member of the Diaspora may become of citizen of Croatia, including through the elimination of extensive testing requirements.Tuesday 14 July 2015

Prijedlozi iz Juzne Amerike - Savjet Vlade Republike Hrvatske

PRIJEDLOZI ČLANOVA SAVJETA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE, PREDSTAVNIKA JUŽNO AMERIČKIH DRŽAVA, VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Članovi Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Članovi Savjeta), predstavnici Južno Američkih zemalja, predlažu Drugoj Sjednici Savjeta Vlade Republike Hrvatske (RH) da se sljedeći prijedlozi uključe u zajedničku Izjavu koja će biti predana Vladi Republike Hrvatske preporukom da se isti primjene.
DIPLOMATSKA SLUŽBA, KONZULARNE USLUGE I POSJETE ČELNIKA

Predlaže se:

Da se za dužnosnike diplomatske službe i konzularnih poslova imenuju osobe koje imaju odgovarajuću opću spremu, odnosno koje poznaju društvene prilike i voljne su da surađuju s hrvatskom dijasporom u zemlji u koju dolaze.

Da se poveća broj diplomatskih predstavništava na Južno Američkom kontinentu.

Da se u zemljama udaljenim tisuće kilometara od službenog diplomatskog predstavništva RH, a gdje žive Hrvati, otvore Generalni konzulati.

Da sužbenici Vlade RH, kao i diplomatsko i konzularno osoblje nadležnih Hrvatskih Veleposlanstava prilikom svojih službenih putovanja po Južnoj Americi ukljuće u program svoga boravka i posjete Hrvatskim zajednicama. Na golemom prostranstvu Južne Amerike gotovo svugdje žive Hrvati koji bi željeli da ih posjete državni službenici, kao i diplomatsko i konzularno osoblje nadležnih Hrvatskih Veleposlanstava.

Ova je situacija danas donekle ublažena posjetama Članova Savjeta koji to čine u svoje slobodno vrijeme i o vlastitom trošku.

Da Ministarstvo Vanjskih Poslova RH uvede u godišnji program rada svakog Veleposlanstva program održavanja Konzularnih Dana na teritoriju i u mjestima gdje žive Hrvati, koji danas svaki zasebno putuju kako bi između ostalog, upisali svoju novorođenu djecu u Matičnu knjigu rođenih, da im se uzmu biometrički podaci koji su danas potrebni za izdavanje novih putovnica i kako bi objavili druge slične konzularne poslove, zasto danas svaki pojedinac mora putovati ponekad i tisuće kilometara avionom, izbivati sa posla 3-4 dana, snoseći pri tome znatne troškove.

U većem dijelu Južno Američkih zemalja gdje postoje hrvatske zajednice prošlo je već i više od 4 godine a da se ne održavaju niti planiraju Konzularni dani.

Da se u Južnoj Americi, kao i u ostalim zemljama u kojima je to potrebno, otvori dodatni broj Hrvatskih Počasnih Konzulata. Da Konzuli budu hrvatskog podrijetla i izabrani na prijedlog lokalnih hrvatskih zajednica. Važna središta u kojima žive hrvatski iseljenici, kao što su grad Rosario (Argentina), Lima (Peru) i Caracas (Venezuela) nisu pokriveni ili već godinama nemaju postavljenog Generalnog ili Počasnog konzula.


STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Uvod

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju i postavljanja dodatnih uvjeta za primanje u Hrvatsko državljanstvo, broj molba za dobivanje Hrvatskog državljanstva na južno Američkom kontinentu je znatno smanjen.

Nažalost, pri tome treba spomenuti da se u skladištima diplomatskih misija RH u nekim zemljama u Južnoj Americi nalazi preko 1.500 (tisuću petsto) neriješenih molba koje su zaprimili konzularni službenici Ministarstva vanjskih poslova prije 5 - 10 godina, od osoba koje još do sada nisu primile odgovor na svoju molbu, usprkos tome što im se je prilikom predaje molbe naplatilo u prosjeku između 250 do 300  € za postupak po svakom zahtjevu a da se taj posao nije obavio.

U Čile postoje molbe koje su predane prije 10 godina a da se stranci nije dalo nikakvo objašnjenje ili obrazloženje, mada su uredno predali zahtjeve i uplatili traženi iznos.


Prijedlog

Preporučuje se Vladi Republike Hrvatske da hitno poduzme potrebne mjere kako bi se ove davno primljene molbe za stijecanje hrvatskog državljanstva ažurno riješile u što kraćem roku, bez dodatnih troškova i zahtjeva za oštećene.

Da se pošalje dodatno osoblje koje će se posebno angažirati za spomenute zaostale slučajeve.

Preporučuje se Vladi RH da naredi Ministarstvima koja rade sa strankama da stave u upotrebu Obrazac administrativnog praćenja svakog primljenog zahtjeva za državljanstvo, koji bi bio dostupan stranci, a čija bi primjena vjerojatno znatno pridonjela normalnom rješavanju sličnih administrativnih procesa.

Smatramo da je potrebno da se poznavanje hrvatskog jezika i kulture, kao jedan od uvjeta za stjecanje državljanstva, zadrži, preporučivši pri tome da bi administrativni postupak trebao biti brži i jeftiniji.


Troškovi konzularnih pristojba za primanje u hrvatsko državljanstvo

Predlažemo da cijene konzularnih pristojba za stjecanje hrvatskog državljanstva budu bitno snižene i da iste budu određene u skladu sa životnim standardom ljudi u regiji gdje se primjenjuju.


UČENJE HRVATSKOG JEZIKA

Uvod

Danas u Južnoj Americi živi treća i četvrta generacija potomaka Hrvatskih emigranata, pa je u većini slučajeva teško očekivati da oni poznaju Hrvatski jezik.

Jezik je osnovna baština svakog naroda, održavajući njegovo poznavanje među iseljenicima, održava se i interes i veza s maticom zemljom.

Prijedlog

Predlažemo da se službeno otvore tečajevi hrvatskog jezika u zemljama gdje žive hrvatski iseljenici, da se isti po mogućnosti ne naplaćuju, a da se uz to organiziraju i druge pomoćne aktivnosti kao što su: prigodna izlaganja, prikazivanje hrvatskih filmova i predstavljanje književnih dijela, organiziranje umjetničkih radionica i slično.

Nužno je da Vlada RH ima jasan plan rada što se tiče učenja hrvatskog jezika za iseljenike, racionalizirajući pri tome upotrebu raspoloživih sredstava. U nekim dijelovima gdje žive hrvatski iseljenici nema pogodnih osoba za podučavanje hrvatskog jezika, dok u drugima postoje lokalni profesori, koji iako nemaju diplomu dovoljno poznaju hrvatski jezik i predaju tečajeve.

Među mladima postoji veliki interes za učenje hrvatskog jezika, i ne samo u cilju da bi dobili državljanstvo ili "europsku putovnicu".

Velik interes učenika djelomično je zadovoljen nastavnicima koji dolaze iz Hrvatske, kao i lokalnim osobama koji su dio dijaspore a imaju približno potrebnu stručnu spremu.

Lokalni nastavnici su jeftiniji od onih upućenih iz R. Hrvatske, te predstavljaju dugoročno riješenje i manji trošak za Hrvatsku državu.

Iz izloženih razloga predlažemo da se pomogne lokalnim nastavnicima i da se potiče njihov rad. Vjerujemo da je takvo rješenje uz isti -ili manji- trošak učinkovitije.

U smislu izloženog, preporučujemo Vladi RH da se u Hrvatskoj izradi potrebni program dopunskog obrazovanja za lokalne nastavnike kako bi mogli uspješnije predavati nastave Hrvatskog jezika.

Troškovi ovih programa mogu biti namireni iz raspoloživih fondova koje R. Hrvatska ima za podučavanje Hrvatskog jezika u svijetu.


POLITIČKA PRAVA I ZASTUPANJE HRVATSKE DIJASPORE

Uvod

Iako je donošenjem Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske postignut velik napredak u odnosima RH sa hrvatskom dijasporom, još uvjek postoje neka osnovna prava koja nam nisu dostupna, iako su teoretski riješena. Pri tome mislimo na pravo glasovanja i predstavljanja u organima zakonodavne vlasti RH.

Opće je poznato da je mogućnost glasovanja građana Republike Hrvatske koji žive izvan granica Republike Hrvatske više nego ograničena, kao što pokazuju postojeći statistički podaci, iako se radi o ustavnom pravu svakog Hrvata, pa i onog koji živi izvan granica R. Hrvatske, zajamčenim Ustavom koji govori o jednakosti i ravnopravnosti svih građana Republike Hrvatske.

Ograničavanje postojanja glasačkih mjesta samo u službenim diplomatskim predstavništvima R. Hrvatske čini praktički nemoguće sudjelovanje najvećem broju građana hrvatske dijaspore jer većina nas živimo udaljeni stotine i tisuće kilometara od mjesta glasanja. Da bi glasovali, najveći dio nas bi trebao izgubiti između jednog do 3 dana, na što se moraju pridodati i veliki materijalni  troškovi.

GLASOVANJE

Zbog izloženog molimo Vladu RH da pokrene akciju kako bi se izmjenio nadležni zakon te da nam se na taj način omugući dopisno ili / i elektroničko (putem interneta) glasovanje barem nama, Hrvatima koji živimo izvan Republike Hrvatske, čime bi ujedno zemlja postigla viši nivo demokratskog razvoja.

PREDSTAVNICI HRVATSKE DIJASPORE

Ako se izuzme predstavnike dijaspore BiH, u organima Hrvatske zakonodavne vlasti praktički ne postoje zastupnici Hrvata koji žive izvan R. Hrvatske. Na postojeća 3 zastupnička mjesta posebne XI. izborne jedinice namjenjene Hrvatima izvan R. Hrvatske nalaze se predstavnici BiH-a koji ne poznaju problematiku Hrvatske dijaspore u svijetu.

Ako se uistinu želi uključiti u društveni život stotine tisuća iseljenih Hrvata koji žive izvan R. Hrvatske, onda je neophodno da i njihovi stvarni predstavnici mogu biti izabrani u Sabor RH.
(članak 44, Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske)

Predlažemo Vladi RH da uzme u obzir ovu našu primjedbu, da se sukladno zakonu izvrše potrebne promjene kako bi hrvatsko iseljeništvo imalo predstavnike u Saboru.

(ZAKON O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Uključivanje u društveni i politički život Republike Hrvatske
Članak 44. Republika Hrvatska osigurava uključivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske kroz njihovu zastupljenost u Hrvatskom saboru i u Savjetu Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Hrvati izvan Republike Hrvatske su ravnopravan dio jednog i nedjeljivog hrvatskog naroda.)


INFORMATIVNA MREŽA I PROMIDŽBA HRVATSKIH INTERESA

Uvod

Za osobe koje ne vladaju hrvatskim jezikom danas ne postoji prigodna mreža širenja svakodnevnih vijesti objavljenih u R. Hrvatskoj, čije bi postojanje znatno približilo hrvatske iseljenike matici zemlji i povećalo interes i poznavanje svakodnevnih problema i života u Hrvatskoj.

Prijedlog

Predlaže se da se izradi prikladni informativni program na španjolskom jeziku koji bi postojećim kanalima internetske mreže bio uručen ili dostupan zainteresiranima, a svakodnevno bi prenosio vijesti, izvještavao o aktualnim događajima u domovini, a dio emisije bi bio posvećen učenju hrvatskog jezika.


PRIJEDLOZI ZA PROMJENU "POSLOVNIKA O RADU SAVJETA VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE"
(U daljnjem tekstu: Savjet)


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Tokom dvogodišnjeg postojanja Savjeta doznali smo da ovisno o regiji svijeta u kojoj živi hrvatsko iseljeništvo, ono ima specifične potrebe i probleme koje trebamo riješavati.

Vidljivo je isto tako da po sadašnjem načinu poslovanja Savjeta neki blokovi imaju veću važnost i da njihova problematika ima prednost, zbog čega su neki članovi Savjeta već predlagali da se uvedu promjene u Poslovnik Savjeta kako bi se ekitativno mogle zadovoljiti potrebe svih regija.

Prijedlozi

Predlažemo da se u Savjetu osnuju stalne Regionalne radne skupine sačinjene od svih članova Savjeta iz dotične iseljeničke regije, koje će se brinuti da se brže i jednostavnije riješe specifične potrebe hrvatskih iseljenika dotične regije.

Kad govorimo o regionalnim skupinama, zbog različite problematike ili geografske udaljenosti mislimo i predlažemo da se u poslovniku uvede da postoje 6 regionalnih skupina, a to su:

Hrvati iz Bosne i Hercegovine, hrvatske manjine, hrvatski iseljenici iz europskih država, te tri (3) regije hrvatskih iseljenika iz prekooceanskih država, a to su: Sjeverna Amerika, Južna Amerika te Australia, Novi Zeland i Južna Afrika.

Predlažemo da se u Pravilnik o radu Savjeta uvedu sljedeće promjene:
·         Da se u Pravilnik uvede da postoje 6 gore spomenutih regionalnih skupina
·         Da svaka od 6 spomenutih regionalnih skupina ima jednog podpredsjednika (ujedno je on čelnik regionalne radne skupine).
·         Da mandat predsjednika Savjeta traje 2 godine
·         Da sve regionalne skupine imaju pravo na mandat predsjednika po prethodno određenom redu.
Sigurni smo da bi s time rad Savjeta bio efikasniji i da bi hrvatsko iseljeništvo iz cijelog svijeta bilo ravnopravnije zastupano.
S toga, predlažemo članovima Savjeta Vlade da se na sljedećoj sjednici Savjeta uvede u dnevni red ovaj naš prijedlog.
(Po sadašnjem Poslovniku rada Savjeta, čl. 11: "Predsjednik i potpredsjednici Savjeta mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata od četiri godine, a na prijedlog najmanje jedne trećine izabranih članova Savjeta ili na vlastiti zahtjev"
"Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen, te o njemu odlučuju većinom glasova izabrani članovi Savjeta s pravom glasa, na prvoj sljedećoj sjednici Savjeta na kojoj je nazočna većina izabranih članova Savjeta.")


DEMOGRAFSKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Zabrinjavajuća je činjenica da se broj stanovnika u Republici Hrvatskoj svake godine smanjuje: zadnjih godina za oko 13.000 stanovnika godišnje, a broj umirovljenika se gotovo izjednačio s brojem zaposlenih, što uz ekonomsku krizu predstavlja velik teret za mali broj privrednika.

Preporučuje se Vladi RH da se detaljno razmotri ova problematika i poduzmu drastične mjere da se u prvom redu sprijeći odlazak obrazovanih ljudi u zreloj dobi, a da se i pored toga potiče povratak hrvatskih građana koji žive diljem svjeta, konkretnim mjerama kao što su: brzi postupak za izdavanje radnih i građevinskih dozvola, brzi postupak ovjeravanja diploma povratnika izdanih u inozemstvu, povećanje broja stipendija za učenje hrvatskog jezika, ponude zaposlenja i pomoći pri rješavanju stambenih potreba povratnika.


ULAGANJA U DOMOVINI

Ukoliko se uspije da što veći broj hrvatskih iseljenika uloži svoja sredstva u privredni razvoj Republike Hrvatske, ojačat će se veza domovine s dijasporom i otvorit će se nove mogućnosti zajedničkog rada na svjetskom tržištu između Hrvata iz domovine i onih koji žive izvan nje. Obavijesti o prilikama ulaganja u Republici Hrvatskoj stižu kasno a kad stignu, praktički je nemoguće uputiti kako tehničku, tako i novčanu ponudu.