Friday, 26 October 2012

Obrazac za prijavu PROGRAMA za ostvarivanje financijske potpore


Obrazac za prijavu PROGRAMA za ostvarivanje financijske potpore

(molimo da obrazac popunite elektronski)

Sukladno uvjetima Natječaja prijavili smo sljedeći program:

Naziv programa ili projekta:
Zatraženi iznos:          

1)    OSNOVNI PODACI O UDRUZI

Naziv udruge

Adresa udruge

Ime i prezime odgovorne osobe za zastupanje

Telefon

Fax

E-mail / Internetska stranica

Godina osnivanja udruge

Broj članova i profesionalno zaposlenih u udruzi

Matični broj udruge

Osnivač udruge

Naziv banke i broj žiro računa / broj SWIFT-a i IBAN-a
Vrsta i područje djelovanja udruge:
Podaci o prihodima udruge - upišite ukupne iznose za 2011. godinu:a) Godišnji prihod
    od članarine

             ________________________________________
b) Dobrovoljni prilozi i darovi                    
   
________________________________________


c) Proračunske potpore (lokalne, regionalne, državne)


d) Vlastiti prihodi udruge


e)  Ostali prihodi (upisati vrstu
    prihoda i iznos)


Podaci o prostoru u kojem udruga djeluje:
a) Vlastiti prostor (upisati veličinu u četvornim metrima)

b) Iznajmljeni prostor (upisati veličinu u četvornim metrima i iznos mjesečnog najma)


2) OPIS PROGRAMA UDRUGE

1.  Naziv programa: __________________________________________________

Kratki sadržaj programa-sažetak:

2.  Predviđeni početak i završetak
     provedbe programa:


3. Područje provedbe programa (npr.      
    mjesto, županija, regija, država i sl.):


4. Osobe odgovorne za provođenje programa:


a) Voditeljica/voditelj programab) stručni suradnici/suradnice 5. Način izvođenja programa:

a) samostalno
    (upišite X)


DA

NE

b) u partnerstvu s (navedite naziv, adresu, telefon i kontakt osobu
     institucije, tijela lokalne uprave i samouprave, udruge, međunarodne
     organizacije i sl. s kojom/kojim će udruga surađivati u provedbi
     programa)

_____________________________________________________________________Detaljniji opis programa:


Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog programa:
(s objašnjenjem tko će učiniti što, kada i koliko da bi se postigli ciljevi, te kako će se mjeriti ostvarenje programskih ciljeva)

Opišite rezultate koje očekujete po završetku programa!


                                                                       MPpotpis voditelja/voditeljice programa


potpis osobe ovlaštene za zastupanje udrugeMjesto i datum:  ______________________________________________________

No comments: