Friday 26 October 2012

Natjecaj - Državni Ured za Hrvate izvan Republike HrvatskeREPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sukladno člancima 47., 48., 50. i 52. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11 i 16/12), članku 3. točki 6. Uredbe o kriterijima za utvrĎivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu (NN, 31/12), odredbama Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (NN, 16/07) te sukladno Odluci povjerenstva Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za raspodjelu sredstava dijela prihoda od igara na sreću za programe Hrvata izvan Republike Hrvatske za 2012. godinu (Klasa: 023- 01/12-01/03, Urbroj: 537-12-02)
raspisuje

JAVNI NATJEĈAJ

za prijavu programa i projekata udruga i zajednica hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Južnoafriĉkoj Republici u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2012. godinu

1. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA

Udruge i zajednice hrvatskog iseljeništva mogu podnijeti prijave za dobivanje financijske potpore u svrhu provedbe prioritetnih programa i projekata koji nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje općih i javnih potreba Hrvata u iseljeništvu kao što su:
potpora društvenim i kulturnim djelatnostima te kulturno-umjetničkom amaterizmu s ciljem razmjene hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine
potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku.

Napomena: Iz ovih sredstava nije predviĎeno financiranje programa i projekata prijavljenih od organizacija ovisnih o bilo kojem političkom usmjerenju ili stranci.
2. UVJETI ZA PRIJAVU
Na ovaj Natječaj se mogu prijaviti sve udruge i zajednice hrvatskog iseljeništva koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:
registrirane su sa Statutom udruge iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost udruge
ne obavljaju poslove iz djelokruga tijela državne uprave
aktivno i kontinuirano djeluju najmanje dvije (2) godine, što treba biti razvidno iz Statuta udruge
programi i projekti koje provode od osobitog su interesa za opće/javno dobro te usmjereni na stvarne potrebe Hrvata u iseljeništvu
imaju ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenih programa i projekata;
vode transparentno financijsko poslovanje.

3. SADRŽAJ PRIJAVE
Sve zainteresirane udruge dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta kojeg prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću planiranih u Državnom proračunu za 2012. godinu.
Prijava mora sadržavati:
Obrazac za prijavu
Presliku Plana i programa udruge za 2012. godinu
Presliku važećeg Statuta udruge na kojem se nalazi ovjerena potvrda nadležnog registracijskog tijela.

Napomena: Obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova http://www.mvep.hr/hmiu i nadležnog Veleposlanstva.
4. NAĈIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave se dostavljaju nadležnom diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u Južnoj Americi (Veleposlanstvu RH u Republici Argentini, Veleposlanstvu RH u Republici Brazil ili Veleposlanstvu RH u Republici Čile), odnosno Veleposlanstvu RH u Južnoafričkoj Republici, isključivo poštom, uz napomenu "Prijava na natječaj".
Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Natječaja na web stranicama i traje do 19. studenoga 2012. godine.
5. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI
Povjerenstvo pri Veleposlanstvu RH neće razmatrati prijavu:
koja je dostavljena nakon roka za podnošenje prijava (s poštanskim žigom nakon 19. studenoga 2012.)
koja nije potpuna i nije napisana na propisanom obrascu za Natječaj te je podnesena na drugi način, suprotno uvjetima ovog Natječaja
ako obrazac za prijavu nije čitko i u cijelosti popunjen elektronski.

6. ODABIR I NAĈIN PROCJENE PRIJAVA
Povjerenstvo pri Veleposlanstvu RH će razmotriti pristigle prijave i prema kriterijima navedenim u Javnom natječaju dati prijedlog za financijske potpore Povjerenstvu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske će, sukladno prijedlogu Povjerenstva i raspoloživim sredstvima, donijeti konačnu Odluku o raspodjeli sredstava za prihvaćene programe/projekte.
7. ROK I NAĈIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROGRAMA/PROJEKATA
Odluka o raspodjeli sredstava za prihvaćene programe/projekte bit će objavljena na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske http://www.mvep.hr/hmiu  i na stranici nadležnog Veleposlanstva RH.
8. DODATNE INFORMACIJE U SVEZI OVOGA NATJEĈAJA
Za sva dodatna pojašnjenja u svezi ovoga natječaja udruge se mogu javiti na e-mail adresu: hrvati.izvanrh@mvep.hr .
Klasa: 016-04/12-01/01
Urbroj: 537-12-01
Zagreb, 19. listopada 2012. godine
-Prilozi: Obrazac za prijavu programa-

No comments: