Tuesday 6 November 2012

Ciudadanía croata - Reglamento


IDIOMA Y CULTURA CROATA - REQUISITOS PARA LA CIUDADANÍA

Hace unos meses el Ministerio del Interior de la República de Croacia ha publicado el REGLAMENTO SOBRE LA MANERA DE VERIFICAR EL CONOCIMIENTO DEL IDIOMA CROATA, DE LA ESCRITURA LATINA, DE LA CULTURA CROATA Y DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LA CIUDADANÍA CROATA. (PRAVILNIK O NAČINU PROVJERE POZNAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA, HRVATSKE KULTURE I DRUŠTVENOG UREĐENJA U POSTUPCIMA STJECANJA HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA)


En dicho Reglamento se definen los requisitos de idioma y cultura croata para la obtención de la ciudadanía croata. Para los descendientes de emigrados croatas se exige conocimiento del idioma croata y de la cultura que serán verificados por la autoridad consular correspondiente de la siguiente forma:

IDIOMA: el solicitante deberá poder completar de puño y letra los formularios de solicitud de ciudadanía que se encuentran en idioma croata y redactar (también de puño y letra) en idioma croata ante la autoridad consular un texto con su historia de vida y de su familia (curriculum), así como también referir a sus proyectos y a los motivos por los que desea obtener la ciudadanía croata.

CULTURA: el solicitante deberá poder responder correctamente por escrito en idioma croata a 10 de 15 preguntas que se le planteen, las que serán elegidas al azar entre las 100 preguntas que se encuentran publicadas en el Reglamento citado.

----------

Recordamos que Studia Croatica -Instituto de Cultura Croata- dicta cursos de idioma y cultura croata 

http://studiacroatica.blogspot.com.ar/2015/06/clases-de-idioma-croata.html

Para más información escribir a: studiacroatica@gmail.com 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
2563
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine« broj: 130/2011), ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i sporta i ministrice kulture donosi
PRAVILNIK
O NAČINU PROVJERE POZNAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA, HRVATSKE KULTURE I DRUŠTVENOG UREĐENJA U POSTUPCIMA STJECANJA HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se način provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva.
Članak 2.
U postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva na temelju članka 8. Zakona o hrvatskom državljanstvu, poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma može se dokazivati:
– potvrdom o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma na visokom učilištu, srednjoškolskoj ustanovi ili ustanovi za obrazovanje odraslih koje na temelju odobrenja ministarstva nadležnog za obrazovanje izvode programe iz hrvatskog jezika;
– svjedodžbom o završenom osnovnom, srednjem ili visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj;
– svjedodžbom inozemne obrazovne ustanove kojom se potvrđuje da je obrazovanje provedeno po programu na hrvatskom jeziku ili svjedodžbom o završenom tečaju najmanje B1 stupnja znanja hrvatskog jezika.
Članak 3.
Stranci koji su do dana podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva u Republici Hrvatskoj bili u statusu izbjeglice najmanje 10 godina i stranci koji su imali prebivalište u Republici Hrvatskoj na dan 8. listopada 1991. godine, a koji su korisnici programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja, poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva dokazuju popunjavanjem obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem.
Izbjeglički status i status korisnika programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja dokazuje se potvrdom nadležnog državnog tijela za izbjeglice.
Članak 4.
Stranci koji zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnose na temelju članka 11. Zakona o hrvatskom državljanstvu, poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva dokazuju popunjavanjem obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem.
Članak 5.
Stranci iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem popunjavaju pred službenikom policijske uprave/policijske postaje Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), odnosno službenikom diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, koji zaprima zahtjev.
Obrazac iz stavka 1. ovoga članka popunjava se samostalno, bez konzultacija s drugim osobama, odmah, na licu mjesta, prilikom podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva.
Članak 6.
Poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja dokazuje se popunjavanjem upitnika o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja.
Članak 7.
Upitnik o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja sastoji se od 15 pitanja iz područja društvenog uređenja, povijesti, kulture, običaja, umjetnosti, književnosti, sporta, gospodarstva, turizma i zemljopisnog položaja Republike Hrvatske.
Upitnik o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja, određen nasumičnim odabirom službene osobe, popunjava podnositelj zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva samostalno, bez konzultacija s drugim osobama, pred službenikom policijske uprave/policijske postaje Ministarstva, odnosno službenikom diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, koji zaprima zahtjev.
Upitnik se popunjava na način da se na postavljeno pitanje zaokruži samo jedan odgovor ili se pitanje dopuni traženim.
Službena osoba odmah ocjenjuje upitnik, te podnositelja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva obavještava je li ili nije dokazao poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja.
Smatra se da je stranac dokazao svoje poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja Republike Hrvatske ukoliko je točno odgovorio na najmanje 10 pitanja iz upitnika.
Podnositelju zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva koji nije dokazao poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja ocijenjeni upitnik službena osoba može, na njegov zahtjev, dati na uvid. Stranac ne može kopirati i iznositi upitnik iz službenih prostorija Ministarstva odnosno diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.
Članak 8.
Sastavni dio ovoga Pravilnika čini Prilog 1 koji sadrži 100 pitanja pomoću kojih se vrši provjera poznavanja hrvatske kulture i društvenog uređenja.
Pitanja sadržana u Prilogu 1 se razvrstavaju po upitnicima koje stranci popunjavaju prilikom podnošenja zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo.
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 511-01-152-45570/4-2012.
Zagreb, 19. listopada 2012.
Ministar

Ranko Ostojić, v. r.
                                                PRILOG 1
1. Nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj je:
______________________________________________
2. U Republici Hrvatskoj svatko je dužan:
a) držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske
b) držati se samo zakona
c) držati se samo Ustava
d) samo poštivati pravni poredak Republike Hrvatske
3. Dana 5. kolovoza u Republici Hrvatskoj je blagdan:
a) Praznik rada
b) Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
c) Svi Sveti
d) Dan antifašističke borbe
4. Himna Republike Hrvatske je
______________________________________________
5. U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih ___________________________________ manjina.
6. U studenome 1991. godine, nakon što su tri mjeseca stotinama artiljerijskih granata svakodnevno razarali mjesto, jugoslavenska vojska i paravojne formacije okupirali su grad. Ubijeno je preko 2.000 građana i branitelja, a 800 osoba je nestalo i do danas se ne zna njihova sudbina. Taj grad je:
______________________________________________
7. Povijesna građevina, najveći rimski amfiteatar na području današnje Hrvatske nalazi se u:
a) Puli
b) Zagrebu
c) Osijeku
d) Zadru
8. Druga najduža europska rijeka koja protječe kroz istočni dio Republike Hrvatske zove se
______________________________________________
9. Poznati nacionalni park koji čine 16 međusobno povezanih jezera, pod zaštitom UNESCO-a, je:
______________________________________________
10. Brončane kipove biskupa Grgura Ninskog, koji se nalaze u gradovima Ninu, Splitu i Varaždinu, izradio je poznati hrvatski kipar:
a) Robert Frangeš
b) Ivan Meštrović
c) Antun Augustinčić
d) Frano Kršinić
11. Jedna od poznatih znamenitosti Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske je:
a) katedrala
b) amfiteatar
c) dvorac Trakošćan
d) morske orgulje
12. Osnivač Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti bio je đakovačko-srijemski biskup:
a) Juraj Dobrila
b) Josip Jelačić
c) Josip Juraj Strossmayer
d) Juraj Jezerinac
13. Hrvatski grad kroz koji prolaze četiri rijeke (Korana, Kupa, Mrežnica i Dobra) zove se:
a) Karlovac
b) Dubrovnik
c) Varaždin
d) Rijeka
14. Poznati hrvatski matematičar, astronom, geodet i fizičar po kome je nazvan Institut koji predstavlja stožernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj u području prirodnih i biomedicinskih znanosti te istraživanju mora i okoliša je:
a) Juraj Dobrila
b) Ruđer Bošković
c) Lavoslav Ružička
d) Ivan Vučetić
15. Dražen Petrović, Toni Kukoč i Dino Rađa natjecali su se u istom sportu i postizali zapažene rezultate. Oni su se bavili
a) tenisom
b) skijanjem
c) atletikom
d) košarkom
16. Nositelj izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj je:
a) Vlada Republike Hrvatske
b) Vrhovni sud Republike Hrvatske
c) Hrvatski sabor
d) Pučki pravobranitelj
17. Osnivanje političkih stranaka u Republici Hrvatskoj je slobodno. To u praksi znači da se mogu osnivati sve političke stranke:
a) koje prikupe dovoljan broj osnivača, bez ikakvih zakonskih ograničenja
b) koje prikupe dovoljna financijska sredstva za ostvarivanje programa i djelovanja
c) koje svojim programom jamče da će moći sudjelovati u parlamentu
d) osim onih koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnog demokratskog poretka
18. Dana 1. svibnja u Republici Hrvatskoj je blagdan:
a) Praznik rada
b) Dan neovisnosti
c) Svi Sveti
d) Dan antifašističke borbe
19. U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na:
a) zakonodavnu, izvršnu i sudbenu
b) izvršnu i sudbenu
c) zakonodavnu i sudbenu
d) zakonodavnu i izvršnu
20. Navedite nazive barem tri županije u Republici Hrvatskoj:
______________________________________________
21. Najpoznatija vrsta ugroženih ptica, koje obitavaju na hrvatskim otocima (pretežno na Cresu) jest:
a) galeb
b) golub
c) roda
d) bjeloglavi sup
22. Jedan od najpoznatijih dvoraca u sjevernom dijelu Republike Hrvatske je:
a) Stari Grad
b) Trakošćan
c) Dioklecijanova palača
d) Eufrazijeva bazilika
23. Kako se zove rijeka koja je, prema ukupnoj duljini vodotoka, najdulja rijeka u Republici Hrvatskoj (562 km)? ____________
24. S kojom državom Republika Hrvatska ima najkraću kopnenu granicu, dugu svega 14 kilometara? ____________________
25. Prvi hrvatski roman Planine 1536. godine napisao je:
a) Silvije Strahimir Kranjčević
b) August Šenoa
c) Petar Zoranić
d) Petar Preradović
26. Vođa hrvatskog narodnog preporoda pokrenuo je na hrvatskom jeziku 1835. godine »Novine horvatzke«. Njegovo ime je:
a) Ranko Marinković
b) Dimitrije Demeter
c) Ljudevit Gaj
d) Antun Šoljan
27. Pejzaž I i II djela su poznatog hrvatskog lirika:
a) Hanibala Lucića
b) Šiška Menčetića
c) Andrije Kačića Miošića
d) Vladimira Vidrića
28. Katedrala sv. Jakova 2000. godine uvrštena u UNESCO-ov popis svjetskog kulturnog nasljeđa nalazi se u:
a) Splitu
b) Zagrebu
c) Puli
d) Šibeniku
29. Središnja banka Republike Hrvatske je:
a) Hrvatska banka za obnovu i razvoj
b) Hrvatska gospodarska banka
c) Hrvatska narodna banka
d) Hrvatska poštanska banka
30. Mate Parlov, Damir Škaro i Željko Mavrović natjecali su se u istom sportu, ali u različito vrijeme i postizali zapažene rezultate. Oni su se bavili
a) tenisom
b) skijanjem
c) atletikom
d) boksom
31. Jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana osigurava:
a) Visoki upravni sud Republike Hrvatske
b) Vrhovni sud Republike Hrvatske
c) Vlada Republike Hrvatske
d) Pučki pravobranitelj
32. Hrvatski državljani stječu opće i jednako biračko pravo:
a) s navršenih 16 godina života
b) muškarci s navršenih 16, a žene s navršenih 18 godina života
c) s navršenih 18 godina života
d) s navršenom 21 godinom života
33. Dana 25. lipnja u Republici Hrvatskoj je blagdan:
a) Praznik rada
b) Dan neovisnosti
c) Svi Sveti
d) Dan državnosti
34. Lijepa naša domovino…, je početak teksta:
______________________________________________
35. Prvi papa koji je posjetio Republiku Hrvatsku bio je:
______________________________________________
36. Slava Raškaj bila je poznata hrvatska:
a) književnica
b) balerina
c) slikarica
d) liječnica
37. Poznati hrvatski političar, ubijen u atentatu 1928. godine u beogradskoj skupštini, bio je:
a) Stjepan Radić
b) Josip Jelačić
c) Petar Zrinski
d) Franjo Rački
38. Morske orgulje jedna su od znamenitosti grada:
a) Zadra
b) Osijeka
c) Varaždina
d) Pule
39. Marija Jurić Zagorka bila je:
a) prva profesionalna novinarka i poznata hrvatska književnica
b) operna pjevačica
c) sportašica
d) skladateljica
40. Hrvatska je 1987. godine bila domaćin mladim sportašima iz cijeloga svijeta, na natjecanju:
a) Svjetsko nogometno prvenstvo za mlade igrače do 21 godine
b) Univerzijada
c) Svjetsko atletsko prvenstvo
d) Olimpijske igre mladih
41. Poznati park prirode u Baranji je:
a) Velebit
b) Kopački rit
c) Brijuni
d) Kornati
42. Književnost baroka u Republici Hrvatskoj obilježio je svojim epovima Ivan Gundulić. Njegova poznata djela su:
a) »Osman« i »Dubravka«
b) »Zlatarevo zlato« i »Čuvaj se senjske ruke«
c) »Smrt Smail-age Čengića« i »Ribanje i ribarsko prigovaranje«
d) »Zagrepčanka« i »Na Drini ćuprija«
43. Jedan od najstarijih spomenika hrvatske pismenosti, iz razdoblja oko 1100. godine, sačuvan je na otoku Krku. Pisan je glagoljskim pismom. To je:
a) Ljetopis popa Dukljanina
b) Baščanska ploča
c) Vinodolski zakonik
d) Judita
44. Na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine Republika Hrvatska osvojila je zlatnu medalju u:
a) nogometu
b) vaterpolu
c) rukometu
d) odbojci
45. S kojom državom Republika Hrvatska ima najdužu kopnenu granicu?
______________________________________________
46. Zastupnici u Hrvatskom saboru biraju se na vrijeme od:
a) 2 godine
b) 3 godine
c) 4 godine
d) 5 godine
47. U Republici Hrvatskoj smrtna kazna:
a) ne postoji
b) postoji, ali se ne primjenjuje
c) postoji samo za ratni zločin i zločin protiv čovječnosti
d) postoji samo za djelo veleizdaje, u situaciji neposredne ratne opasnosti
48. Opunomoćenik Hrvatskog sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima – Ombudsman, na hrvatskom jeziku naziva se:
______________________________________________
49. Dan antifašističke borbe u Republici Hrvatskoj je dan:
a) 9. svibnja
b) 15. svibnja
c) 22. lipnja
d) 5. kolovoza
50. Početkom 4. stoljeća rimski car Dioklecijan izgradio je svoju palaču na području Dalmacije. Kako se danas zove grad čija je povijesna jezgra Dioklecijanova palača? ______________
51. Katolički svećenik, zagrebački nadbiskup koji je bio proganjan u bivšoj državi, nakon II. svjetskog rata, zvao se:
a) Josip Juraj Strossmayer
b) Alojzije Stepinac
c) Maksimilijan Vrhovac
d) Franjo Kuharić
52. Godine 1993. Hrvatska vojska izvela je munjevitu vojnu akciju kojom je, kopnenim putem, povezala sjever i jug Hrvatske, koji je agresor okupacijom prostora razdvojio. To je bila akcija:
a) Maslenica
b) Bljesak
c) Oluja
d) Ljeto
53. Nacionalni park koji je dobio ime po rijeci, a smješten je nedaleko Šibenika je:
a) Cetina
b) Krka
c) Biokovo
d) Kopački rit
54. Ivana Brlić Mažuranić bila je poznata hrvatska:
a) književnica
b) glumica
c) slikarica
d) liječnica
55. Vatroslav Lisinski skladao je prve hrvatske opere:
a) »Ljubavi i zloba« i »Porin«
b) »Ero s onoga svijeta« i »Hasanaginica«
c) »Gubec beg« i »Nikola Šubić Zrinski«
d) »Još Horvatska nij’ propala« i »Lijepa naša domovino«
56. Prvi predsjednik Republike Hrvatske bio je ______________
57. Renesansni dubrovački dramski pisac i komediograf, koji je živio 1508. – 1567. godine, autor je poznatih djela: »Dundo Maroje«, »Skup« i »Novela od Stanca«. Njegovo ime je:
a) Matija Vlačić
b) Ruđer Bošković
c) Marin Držić
d) Marin Getaldić
58. Dalmacija je poznata po uzgoju:
a) maslina i smokvi
b) šljiva i jabuka
c) ananasa i banana
d) jagoda i malina
59. U parku Olimpijskog muzeja u Lausanni postavljena je skulptura poznatog hrvatskog i, u vrijeme dok je igrao, ponajboljeg europskog košarkaša. To je skulptura __________________
60. Ustav Republike Hrvatske proglašen je:
a) 29. svibnja 1990.
b) 22. prosinca 1990.
c) 25. lipnja 1991.
d) 15. siječnja 1992.
61. Bojni ples s mačevima koji se od 15. stoljeća tradicionalno održava na Korčuli zove se _________________________
62. Opišite zastavu Republike Hrvatske:
Sastoji se od tri boje koje su položene vodoravno i to ovim redom (odozgo prema dolje):
______________, ______________ i ______________, a u sredini zastave nalazi se__________________________ .
63. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena je najvišim državnim aktom. To je: _________________________
64. Prvi hrvatski kralj, vladao je u prvoj polovini 10. stoljeća. Njegov se spomenik nalazi na istoimenom trgu, preko puta glavnog željezničkog kolodvora u Zagrebu. To je:
a) Trpimir
b) Zdeslav
c) Tomislav
d) Držislav
65. Kojim je zakonom regulirano stjecanje hrvatskog državljanstva?
______________________________________________
66. Banovina Hrvatska postaje sporazumom Cvetković-:
a) Tito
b) Trumbić
c) Tuđman
d) Maček
67. Republika Hrvatska ima dugu morsku granicu na moru, koje se na hrvatskom jeziku zove ___________________________.
68. Najviša planina u Hrvatskoj, s najvišim vrhom od 1.831 m, jest:
a) Medvednica
b) Ivančica
c) Plješivica
d) Dinara
69. Svjetski afirmirani slikar, koji je studirao u Parizu, a slikao je alegorijske i povijesne kompozicije i portrete te je izradio svečani zastor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu »Hrvatski narodni preporod«, zvao se:
a) Edo Murtić
b) Julije Klović
c) Vlaho Bukovac
d) Ivan Lacković Croata
70. »Tko pjeva zlo ne misli«, antologijsku »ljubavnu komediju s pjevanjem«, na temelju »Dnevnika malog Perice« Vjekoslava Majera, režirao je:
a) Boris Papandopulo
b) Krešo Golik
c) Vatroslav Lisinski
d) Krsto Hegedušić
71. Vođa seljačke bune 1573. godine na području današnje sjeverozapadne Hrvatske bio je __________________________
72. U Republici Hrvatskoj u uporabi je _______________ jezik i _________________ pismo.
73. U Republici Hrvatskoj novčana jedinica zove se ____________, a njezin stoti dio je __________________ .
74. Najpoznatija hrvatska skijašica, osvajačica 4 zlatne i 2 srebrne olimpijske medalje u alpskom skijanju, zove se:
a) Sanda Dubravčić Šimunjak
b) Janica Kostelić
c) Ana Jelušić
d) Nika Fleiss
75. Republiku Hrvatsku zastupa i predstavlja u zemlji i inozemstvu
______________________________________________
77. Koji je glavni grad Republike Hrvatske? ________________
78. Najviše vrednote ustavnog poretka su:
a) vladavina radnika, državno vlasništvo, jednostranački sustav
b) načelo samoodrživosti, nesvrstanosti, oslonca na vlastite snage i radničko samoupravljanje
c) sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, nepovredivost vlasništva
d) univerzalnost Katoličke crkve, kršćanski odgoj, jednakost pred Bogom i narodom, solidarnost s drugim kršćanskim narodima
79. Svjetski poznat izumitelj, fizičar i elektrotehničar rođen 1856. godine u Smiljanima kod Gospića po kome je nazvana mjerna jedinica magnetskog polja je:
a) Ruđer Bošković
b) Nikola Tesla
c) Ivan Supek
d) Slavoljub Penkala
80. Hrvatski redarstvenik Josip Jović, prva hrvatska žrtva u Domovinskom ratu, poginuo je 1991. godine
______________________________________________
(navesti mjesto)
81. Godine 1999., zbog izrazite raznolikosti krških fenomena, živog svijeta i iznimnih prirodnih ljepota na relativno malom prostoru, nacionalnim parkom proglašen je dio jedne planine. To je:
a) sjeverni Velebit
b) sjeverno Biokovo
c) sjeverna Medvednica
d) sjeverna Plješivica
82. Poznati hrvatski pjesnik, pripovjedač i esejist, autor poeme Jama, je:
a) Miroslav Krleža
b) Ivan Goran Kovačić
c) Mate Lovrak
d) Ivan Meštrović
83. Hrvatski ban, po čijem imenu naziv nosi glavni trg u gradu Zagrebu, zvao se:
______________________________________________
84. Koje najviše tijelo antifašističkog pokreta je 1943. godine donijelo odluku o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj?
______________________________________________
85. Dekorativni odjevni predmet, oblika vrpce, koji se nosi oko vrata i smatra se izvornim hrvatskim proizvodom je _______
______________________________________________
86. Eufrazijeva bazilika poznata je znamenitost grada u Istri:
a) Poreča
b) Koprivnice
c) Biograda
d) Gospića
87. Ivo Robić, Mišo Kovač i Oliver Dragojević, poznati su hrvatski:
a) pisci
b) pjevači
c) slikari
d) sportaši
88. Dopunite tekst himne Republike Hrvatske:
Lijepa naša domovino
______________________________________________
______________________________________________
Da bi vazda sretna bila.
89. Pravo predlagati zakone u Hrvatskom saboru ima
a) samo predsjednik Republike Hrvatske
b) samo političke stranke zastupljene u Hrvatskom saboru
c) svaki državljanin Republike Hrvatske
d) svaki zastupnik u Hrvatskom saboru
90. O udruživanju u saveze s drugim državama prethodno:
a) odlučuju građani putem referenduma
b) odlučuje Predsjednik Republike Hrvatske
c) odlučuje Hrvatski sabor
d) odlučuje Vlada Republike Hrvatske
91. Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i objavljeni te su na snazi, po pravnoj su snazi:
a) iznad zakona Republike Hrvatske
b) izjednačeni s pravnom snagom zakona, a Hrvatski sabor arbitrira kod primjene ako su im odredbe u suprotnosti
c) ispod zakona Republike Hrvatske
d) primjenjuju se samo ako to zakonom nije drugačije uređeno
92. Bitka na Mohačkom polju, između Hrvatsko-ugarskog kraljevstva i Osmanskog carstva, bila je:
a) 426. godine
b) 1026. godine
c) 1526. godine
d) 1926. godine
93. Ime poznate hrvatske glumice tragično preminule 15. 8. 2000. godine, koja je glumila u poznatim hrvatskim filmovima: Glembajevi, Treća žena i Tri muškarca Melite Žganjer, je:
a) Mia Oremović
b) Vida Jerman
c) Ena Begović
d) Zdravka Krstulović
94. Kako se zove uspješna hrvatska atletičarka, dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis?
______________________________________________
95. Svjetski poznati izvozni proizvod hrvatske prehrambene industrije je začin:
a) mažuran
b) vegeta
c) papar
d) origano
96. Kako se zove najveći grad u Slavoniji, četvrti po veličini grad u Republici Hrvatskoj?
______________________________________________
97. Hrvatska viteška igra koja se održava svake godine u prvoj nedjelji mjeseca kolovoza u Sinju, na godišnjicu pobjede nad turskim osvajačima 14. kolovoza 1715. godine, zove se
______________________________________________
98. Krešimir Ćosić, velikan hrvatskog sporta ‘60-ih, ‘70-ih i početka ‘80-ih godina prošlog stoljeća, poznat je izvan granica Republike Hrvatske. Kojim se sportom bavio?
______________________________________________
99. Poznatu slikarsku školu osnovao je, u podravskom selu Hlebine, slikar:
a) Josip Račić
b) Hrvoje Hegedušić
c) Krsto Hegedušić
d) Ljubo Babić
100. Od 1972. godine Grad Zagreb i produkcijska kuća »Zagreb film«, kao osnivači, pokrenuli su svjetski filmski festival:
a) igranog filma
b) dokumentarnog filma
c) kratkometražnog filma
d) animiranog filma.No comments: