Monday 2 July 2012

Becas de idioma croata - Croaticum 2012/13


- - - - -
Boletín de Studia Croatica
Para subscribirse gratuitamente a nuestro Boletín semanal,
escriba a studiacroatica@gmail.com consignando su nombre y apellido, 
ciudad/localidad de residencia y país
- - - - -

JAVNI POZIV

za pohadanje tecaja hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2012/13.

Na temelju clanka 7. Pravilnika o naknadi za ucenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj za pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (Klasa: 016-04/12-03/01, Urbroj: 537-12-01) od 23. svibnja 2012. godine   REPUBLIKA HRVATSKA

       DRZAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

objavljujeJAVNI POZIV

za pohadanje tecaja hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2012/13.Drzavni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske odobrava skolarinu za ucenje hrvatskoga jezika u trajanju do dva semestra pripadnicima hrvatskoga naroda s prebivalistem izvan Republike Hrvatske. Kandidatima do 30 godina starosti osigurava se i smjestaj u studentskom domu po subvencioniranoj cijeni.

Nastava se odrzava na Filozofskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu:

- zimski semestar  (od 1. listopada 2012. do 1. veljace 2013.)
- ljetni semestar    (od 4. ozujka 2013. do 14. lipnja 2013.)

Kandidati su duzni dostaviti sljedecu dokumentaciju:

 popunjen prijavni obrazac
 kratki zivotopis
 presliku putovnice (valjane putne isprave)
 dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu (javni dokument kandidata ili jednog od roditelja ili pretka iz kojega je razvidan navedeni status)


Izabrani kandidati - pripadnici hrvatskoga naroda koji nemaju hrvatsko drzavljanstvo (strani drzavljani) duzni su prethodno regulirati privremeni boravak u Republici Hrvatskoj. Strani drzavljanin kojemu za ulazak u RH nije potrebna viza, moze zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnijeti i u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka u RH; dok strani drzavljani kojima je za ulazak u RH potrebna viza, zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnose u nadleznoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske.

Strani drzavljanin navedenom zahtjevu prilaze:jednu fotografiju u boji velicine 35 x 45 mm;
presliku putovnice (valjane putne isprave);
dokaz o zdravstvenom osiguranju (npr. europsku karticu zdravstvenog osiguranja, odgovarajucu potvrdu stranog zdravstvenog osiguranja odnosno drugi dokaz predviden ugovorom o socijalnom osiguranju ili putno osiguranje);
dokaz o sredstvima za uzdrzavanje;
potvrdu o nekaznjavanju drzave ciji je stranac drzavljanin ili u kojoj ima stalni boravak (ne stariju od sest mjeseci);
potvrdu Drzavnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.


Napominjemo da je strani drzavljanin kojemu je odobren privremeni boravak duzan prijaviti boraviste nadleznoj policijskoj upravi odnosno postaji unutar tri (3) dana od ulaska u Republiku Hrvatsku.

Drzavni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske snosi troskove skolarine, dok polaznici tecaja snose troskove zdravstvenog osiguranja i ostale financijske obveze.

Javni poziv stupa na snagu danom objave na web stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova www.mvep.hr.

Prijave za pohadanje tecaja zaprimaju se do 31. srpnja 2012. godine. Zamolbe dostavljene izvan navedenog roka nece se razmatrati.

Prijave (iskljucivo na popunjenom obrascu i s potrebnom dokumentacijom u prilogu) dostavljaju se postom na sljedecu adresu:

Drzavni ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg Nikole subica Zrinskog 7-8, 10 000 Zagreb

Prijave se takoder mogu dostaviti na fax: (+385) 1 4896 332  ili  e-mail: croaticum@mvep.hr

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: (+385 ) 1 4896-316, 4896-320.


Prilog:


No comments: