Friday, 29 August 2014

034 - Uloga hrvatskih izvandomovinskih škola Amerike i Kanade u učenju hrvatskoga jezika izvan Hrvatske

034 - Uloga hrvatskih izvandomovinskih škola Amerike i Kanade u učenju hrvatskoga jezika izvan Hrvatske

Vinko Grubišić
(University of Waterloo, Kanada)

(Abstrakt)

Prosvjetna organizacija Hrvatske izvandomovinske škole Amerike i Kanade (HIŠAK) – kojoj su se ubrzo pridružile i škole Australije i nekih europskih zemalja – umnogome je doprinijela učenju hrvatskoga jezika, povijesti i kulture, posebno od osnutka 1974. pa do proglašenja hrvatske državne neovisnosti 1991. godine. Kroz to je vrijeme osnovano mnogo škola, priređeno nekoliko školskih priručnika za učenje hrvatskoga jezika, glazbe i hrvatske kulture općenito.

Uz nekoliko kanadskih međunarodnih seminara za učenje hrvatskoga jezika i folklora priređena su i dva veoma uspješna međunarodna seminara, na kojima su sudjelovali učitelji iz Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Njemačke, Švicarske i Švedske. Organizacija se uime brojnih učitelja, roditelja i učenika zalagala za priznanje hrvatskoga jezika na svim školskim razinama, pa je tako npr. sa seminara održanog 1985. na različite adrese poslano nekoliko tisuća primjeraka ˝Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika˝.

Organizaciju je od početka stručno i financijski potpomagala kanadska vlada, pa su priručnici objavljeni u okvirima Hrvatskih izvandomovinskih škola Amerike i Kanade prošli stručne recenzije, a recenzente je određivala kanadska vlada.

Hrvatski Iseljenički Kongres, Zagreb 23. - 26. Lipnja 2014.


No comments: