Sunday, 7 September 2008

Narudžbenica - Stanovništvo hrvatskih otoka 2001

Mladen Smoljanović
JMBG 1511953381018, Klaićeva poljana 1, SPLIT,
tel. 021 343 326, GSM 091 9545252,
e-mail: mladen.smoljanovic@st.t-com.hr žiro račun: 234 0009 – 3100170209
Privredna banka Zagreb - SplitN a r u d ž b e n i c a


Neopozivo naručujem knjigu:


STANOVNIŠTVO HRVATSKIH
OTOKA 2001.

autora:
1. Doc. dr .sc. Mladen Smoljanović
2. Mr. sc. Ankica Smoljanović
3.Prof. dr. sc. Igor Rudan

Izdanje na hrvatskom jeziku ______ komada.
Izdanje na engleskom jeziku_______komada.
Neto cijena primjerka 750,00 kuna.

Podatci naručitelja:

Ime:

Prezime:

Naziv tvrtke/ustanove:

MB tvrtke/ustanove:

Adresa:

Mjesto:

Telefon:

GSM:

E-mail:

Potpis naručitelja:
M.P.


Prema Zakonu NN 105/99 čl. 10. stopa PDV-a je 0,0 % !

No comments: